දහම් සෙවනේ සිඟිත්තෝ ළමා සංවිධානය.

දහම් සෙවනේ සිඟිත්තෝ සංවිධානයේ විවිධ වැඩසටහන් වලට සහභාගී වන දරුවන්ට සිය දස්කම් හා කුසලතා මුළු ලොවටම ප්‍රදර්ශනය කිරීමට අවස්ථාව ලැබේ. මෙමඟින් ඔවුන්ට ලැබෙන අත් දැකීම් සම්භාරය කියා නිමකල නොහැකිය​.

ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා සමාජවල ළමුන්.