බුදුසරණ​
 • ආපසු හැරී බලමු

  ජපානවාසී, සුදුහුම්පොළ විමලසාර හිමි නතේන හෝති ධම්මට්ඨෝ යේ නත්ථං සහසා නයේ යෝච අසීං අන්ථනත්ථංච උභෝ නිචිජෙය්‍ ...

  ජපානවාසී, සුදුහුම්පොළ විමලසාර හිමි නතේන හෝති ධම්මට්ඨෝ යේ නත්ථං සහසා නයේ යෝච අසීං අන්ථනත්ථංච උභෝ නිචිජෙය්‍ය පණ්ඩිතො ධම්මපදය අර්ථය – අනර්ථය (ධර්මය, අධර්මය) යන ද්විවිධ කරුණු අවිචාරීව විසඳන තැනැත්තා ධර්මි ...

  Read more
 • බටහිර ලොවට සතිපට්ඨානය ඕනෑ වෙයි

  ජපානවාසී සුදුහුම්පොළ විමලසාර හිමි “දුන්නිග්ගහස්ස ලහුනො යත්ථකාම නිපාතිනො චිත්තස්ස දමථො සාධු චිත්තං දන්තං ස ...

  ජපානවාසී සුදුහුම්පොළ විමලසාර හිමි “දුන්නිග්ගහස්ස ලහුනො යත්ථකාම නිපාතිනො චිත්තස්ස දමථො සාධු චිත්තං දන්තං සුඛාවහං” “සිත අල්ලා තබාගැනීම අපහසුය. සිත ඉතා ශීඝ්‍රවේග සහිතයි. සිත, කැමති, කැමති අරමුණකට යන්නේය. ...

  Read more
 • දහම් සෙවනේ සිඟිත්තෝ

  වෙඩි හඬ නෑසුණත්, මේ දරු දැරියන් කාලය ගෙව්වේ යුද මානසිකත්වයකින්. වැඩිහිටියන්ගේ කතා බහෙන් විතරක් නෙමෙයි, ගු ...

  වෙඩි හඬ නෑසුණත්, මේ දරු දැරියන් කාලය ගෙව්වේ යුද මානසිකත්වයකින්. වැඩිහිටියන්ගේ කතා බහෙන් විතරක් නෙමෙයි, ගුවන් විදුලියෙන්, රූප පෙට්ටියෙන් යුද්ධය ගැන ඇසෙන දකින දේ නිසා ඔවුන් නිරන්තරයෙන් ම පීඩාවට පත් වුණා ...

  Read more
 • ථෙරවාදී බුදුදහමේ ඉහළම නිදහසක් තියෙනවා

  මිය ගියාට පසු ඔහුගේ භෂ්මාවශේෂ විහාරස්ථාන භූමියෙහි තැන්පත් කරනවා. එහිදී විහාරස්ථානයට පුණ්‍යාධාර ලබාදෙනවා. ...

  මිය ගියාට පසු ඔහුගේ භෂ්මාවශේෂ විහාරස්ථාන භූමියෙහි තැන්පත් කරනවා. එහිදී විහාරස්ථානයට පුණ්‍යාධාර ලබාදෙනවා. මිය ගිය පුද්ගලයා රාජ්‍ය සේවකයෙක් නම් ඇතැම්විට ඔහුගේ විශ්‍රාම වැටුප පවා විහාරස්ථානයට හරවනවා. මාස ...

  Read more