ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ලොව පහළ වන්නට වසර දෙදහස් පන්සියයකටත් වැඩි දුරාතීත කාලයකදී අප රට පාලනය කළ යක්ෂ ගෝත්‍රික රජු වූයේ රාවණාය. එම අවධිය තෙත්‍...

  අද දවසේ බොහෝ අයගේ අවධානයට ලක්වන පුෂ්පිකය හෙවත් දඬුමොණරය යනු රාවණාගේ නිල රථය ලෙස සැලකේ. දැවයෙන් නිම කරන ලද මෙහි ඉන්ධන සඳහා භාවිතා වූයේ රසදිය බවත...

ජපානවාසී, සුදුහුම්පොළ විමලසාර හිමි නතේන හෝති ධම්මට්ඨෝ යේ නත්ථං සහසා නයේ යෝච අසීං අන්ථනත්ථංච උභෝ නිචිජෙය්‍ය පණ්ඩිතො ධම්මපදය අර්ථය – අනර්ථය (ධර්මය, අධර්...

 • රාවණා රජු

  ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ලොව පහළ වන්නට වසර දෙදහස් පන්සියයකටත් වැඩි දුරාතීත කාලයකදී අප රට පාලනය කළ යක්ෂ ගෝත්‍රික රජු වූයේ රාවණාය. එම අවධිය තෙත්‍රා ය ...

 • දඩුමොණරය

    අද දවසේ බොහෝ අයගේ අවධානයට ලක්වන පුෂ්පිකය හෙවත් දඬුමොණරය යනු රාවණාගේ නිල රථය ලෙස සැලකේ. දැවයෙන් නිම කරන ලද මෙහි ඉන්ධන සඳහා භාවිතා වූයේ රසදිය බවත් දි ...

 • ආපසු හැරී බලමු

  ජපානවාසී, සුදුහුම්පොළ විමලසාර හිමි නතේන හෝති ධම්මට්ඨෝ යේ නත්ථං සහසා නයේ යෝච අසීං අන්ථනත්ථංච උභෝ නිචිජෙය්‍ය පණ්ඩිතො ධම්මපදය අර්ථය – අනර්ථය (ධර්මය, අධර්මය) ...

 • ධර්ම සංගායනාවක​ට මේ සුදුසු කාලයයි
 • ජනපති හමුව​

  ...

 • සිංගප්පූරුවේ අපූරුව​

තොරතුරු රූප